top of page

Invertint en el futur

Immobles exclusius que configuren un portafoli extraòrdinari

489

Gross Asset Value
(milions € Q1 2021)
 

18,4

Renda Bruta Anual
(milions € Q1 2021)
 

4,2

Termini Contractes
(WAULT Q1 2021)

85%

Taxa Ocupació
(Promig 2021)
 
La Companyia

Metròpolis és un grup empresarial que centra la seva activitat en la inversió immobiliària. Creada el 1992 com a vehicle d'inversió, els seus accionistes comparteixen des dels seus inicis una estratègia d'inversió patrimonialista a llarg termini, de caràcter tranquil i diversificat, amb una vocació que persegueix la generació d'un dividend recurrent atractiu i la creació de valor a mitjà i llarg termini.

 

El grup, que avui concentra principalment la seva activitat en l'àmbit d'oficines, es distingeix pels seus actius, curosament seleccionats per formar una cartera de gran qualitat i equilibrada diversificació internacional. En els seus més de 25 anys de recorregut, Metròpolis ha tingut presència activa i destacada en els mercats de les principals capitals europees, participant en projectes immobiliaris de promoció de diversa índole, magnitud i tipologia, així com invertint en actius de qualitat en rendibilitat.

 

La nostra Missió és invertir en actius immobiliaris per generar, a través d'una gestió activa, especialitzada i molt propera, una rendibilitat recurrent atractiva i crear valor a llarg termini per als nostres accionistes.

 

Som un grup inversor de referència en els mercats d'oficines de les principals capitals europees distingits per la nostra alta capacitació i professionalitat així com per una aproximació directa i flexible al negoci immobiliari.

bottom of page